Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Pomoc społeczna - zasady udzielania pomocy oraz formy udzielanej pomocy

Pomoc społeczna

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 • przemocy w rodzinie,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,

 • trudności w integracji osób, któte otrzymały status uchodźcy,

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizmu lub narkomanii,

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł., zwanej „kryterium dochodowym”,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł. zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”

4) dochód z gospodarstwa rolnego to 288 zł. za 1 ha przeliczeniowy.

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powyższych kryteriów.

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej to:

Zadania własne

 • praca socjalna

 • przyznawanie i wypłacenie zasiłków celowych,

 • przyznawanie i wypłacenie zasiłków okresowych,

 • przyznawanie i wypłacenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z powstaniem zdarzenia losowego,

 • udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbębnego ubrania osobom tego pozbawionym,

 • przyznawanie i wypłacenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochody i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, króra zrezygnyje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale, ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

 • organizowanie i świedczenie usług opiekuńczychw tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki nad dzieckiem i rodziną,

 • dożywianie dzieci,

 • sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

 • kierowanie do domu pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności zapobyt mieszkańca gminy w tym domu,

 • przyznawanie zasiłków w naturze.

Zadania zlecone

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych (z tytułu niepełnosprawności),

 • opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

 • przyznawanie i wypłacenie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

 • realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Dokumenty jakie należy złożyć przy ubieganiu się o pomoc z pomocy społecznej:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

 • zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 • odcinek renty lub emerytury,

 • zaświadczenie o otrzymywanych świadczeniach alimentacyjnych,

 • zaświadczenie o otrzymywanym zasiłku rodzinnym,

 • zaświadczenie o otrzymywanych stypendiach,

 • orzeczenie o stopnio niepełnosprawności,

 • decyzję o otrzymywanym dodatku mieszkaniowym,

 • zaświiadczenie lub nakaz płatniczy o liczbie hektarów przeliczeniowych.

.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 14-04-2006 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Seweryn Szymczyk 04-11-2020 10:37