Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, ul. Mickiewicza 51, 78 – 540 Kalisz Pomorski

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę

 

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

2) Osoba ubiegająca się o stanowisko nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3) Kandydat musi posiadać prawo jazdy kat.  „B”.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. List motywacyjny (podpisany odręcznie)

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe.

4. Kserokopia dowodu osobistego.

5. Oświadczenie o następującej treści:

„Ja, niżej podpisany/a oświadczam iż:

- nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe” (odręcznie podpisane).

6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownik socjalny.

7. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.)” (odręcznie podpisane).

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach.

Oferty należy składać w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, lub za pośrednictwem (decyduje data wpływu do Ośrodka) do dnia 18 kwietnia 2016 r. na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, ul. Mickiewicza 51, 78 – 540 Kalisz Pomorski. dopiskiem na kopercie : Pracownik socjalny  – nabór.

Oferty, które płyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu oceny formalnej złożonych ofert, Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim dokona wyboru kandydata na stanowisko Pracownika socjalnego .

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim  (http://www.bip.ops.kaliszpom.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, ul. Mickiewicza 51.

Podstawą prawną jest obowiązująca Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 04-04-2016 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2016 14:41