Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, ul. Mickiewicza 51, 78 – 540 Kalisz Pomorski

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

2) Osoba ubiegająca się o stanowisko nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3) Kandydat musi posiadać prawo jazdy kat. „B”.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).

2. List motywacyjny (podpisany odręcznie).

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na ww. stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

4. Kwestionariusz osobowy.

5. Oświadczenie o następującej treści:

„Ja, niżej podpisany/a oświadczam iż:

- nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe” (odręcznie podpisane).

6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownik socjalny.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach.

Oferty należy składać w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, lub za pośrednictwem (decyduje data wpływu do Ośrodka) do dnia 25 marca 2019 r. na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, ul. Mickiewicza 51, 78 – 540 Kalisz Pomorski. dopiskiem na kopercie : Pracownik socjalny – nabór.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu oceny formalnej złożonych ofert, Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim dokona wyboru kandydata na stanowisko Pracownika socjalnego .

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim (http://www.bip.ops.kaliszpom.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, ul. Mickiewicza 51.

 

Podstawą prawną jest obowiązująca Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2018.0.1508 t.j.).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodmgops@wp.pl lub pod nr tel. 94 361 73 44;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim;
  4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
  7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 11-03-2019 16:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Seweryn Szymczyk 11-03-2019 16:08