Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Informacje ogólne dotyczące uzyskania stypandium szkolnego

PODSTAWOWE INFORMACJE
O STYPENDIUM SZKOLNYM

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

à Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od 2 września do 15 września 2019 roku w pok. nr 6 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim,
w zakładce Stypendium szkolne (
www.bip.ops.kaliszpom.pl) oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, pok. nr 6.

 

à Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

- rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego dziecka,

 - pełnoletniego ucznia,

- dyrektora szkoły, ośrodka, kolegium

 

à Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 złotych netto.

 

à Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty bądź oświadczenia potwierdzające dochód rodziny za miesiąc sierpień.

Do wniosku nie trzeba dołączać zaświadczeń z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieranych zasiłkach, dodatkach mieszkaniowych,
z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z Urzędu Miejskiego o posiadanych hektarach przeliczeniowych – dokumenty te będą pozyskiwane z urzędu.

 

à Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału
  w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym
  w szczególności w:
  • zajęciach muzycznych, nauki języka obcego, sportowych i innych rozwijających zainteresowania,
  • wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do kina, teatru, muzeum, na wystawy.
 • Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników oraz
  • zeszytów, przyborów i artykułów szkolnych, lektur, słowników, atlasów, encyklopedii, tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
  • tornistra, plecaka, torby szkolnej (2szt. na rok szkolny),
  • stroju, narzędzi i urządzeń niezbędnych do udziału w zajęciach praktycznej nauki zawodu,
  • sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera, przenośnego sprzętu komputerowego: laptopów (notebooków), netbooków, tabletów, oprogramowania komputerowego
   i nośników do archiwizowania danych: pamięci przenośnych USB (pendrive), zewnętrznych dysków twardych (przenośnych dysków USB), drukarki i materiałów eksploatacyjnych do drukarki, skanera, klawiatury, myszy, głośników,
  • biurka szkolnego, krzesła do biurka i lampki na biurko,
  • stroju na zajęcia wychowania fizycznego składającego się ze spodenek sportowych, koszulki sportowej oraz obuwia sportowego (2 szt. na rok szkolny),
  • odzieży sportowej oraz sprzętu sportowego z przeznaczeniem dla uczniów klas sportowych i szkół sportowych,
 • stroju galowego obowiązującego zgodnie z wymaganiami szkoły (tzw. mundurek szkolny),
 • sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się
  w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach
  w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona zaświadczeniem bądź oświadczeniem,
 • instrumentów muzycznych z przeznaczeniem dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów rozwijających swoje zainteresowania w formach zorganizowanych, np. w kołach zainteresowań, a przynależność do tego koła potwierdzona jest stosownym zaświadczeniem bądź oświadczeniem.
 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych
  z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, a w szczególności pokrycia kosztów zakwaterowania
  w bursie lub internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej.

 

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 94 3617344 lub

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim,

ul. Mickiewicza 51,  pok. nr 6.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 20-08-2019 16:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2019
Ostatnia aktualizacja: - 20-08-2019 16:13