Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Ogłoszenie dotyczące naboru na wolne stanowisko pracy

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pom.

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pom. ul. Mickiewicza 51.

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent do spraw księgowości – w wymiarze pełnego etatu.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
  1. Wymagania niezbędne:
   • obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego kraju którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
   • wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, rachunkowość, finanse, bankowość, zarządzanie,
   • co najmniej 3 lata stażu pracy,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • nieposzlakowana opinia,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
   • znajomość przepisów z zakresu ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej,
  2. Wymagania dodatkowe:
   • dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych, szczególnie Bestia, PŁACE, FK, WORD, EXEL,
   • samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach powierzonych zadań,
   • umiejętność stosowania i interpretacji obowiązujących przepisów prawa,
   • obowiązkowość, staranność, odpowiedzialność,
   •  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie rejestru wpływu dokumentów księgowych,
  2. księgowanie dowodów księgowych- wydatki i dochody w programie FK,
  3. sporządzanie dokumentacji (poleceń księgowania) do list płac,
  4. rozliczanie środków trwałych i wyposażenia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim,
  5. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  6. prowadzenie analizy wykorzystania środków w zakresie zadań własnych i zleconych,
  7. sporządzanie sprawozdawczości,
  8. wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim,
  9. wykonywanie czynności wynikających z zakresu obrony cywilnej i obronności w czasie stałej podwyższonej i pełnej gotowości obronnej Państwa i doraźnych poleceń szefa obrony cywilnej,

 

 1. Informacja o warunkach pracy:

Praca w pełnym wymiarze zatrudnienia realizowana w siedzibie MGOPS w Kaliszu Pomorskim, przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. CV (bez zdjęcia) z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kaliszu Pomorskim w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko” (własnoręcznie podpisane)
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe o kierunku wskazanym w ogłoszeniu,
  3. dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie od aktualnego pracodawcy w przypadku kontynuowania zatrudnienia, zawierające datę podjęcia zatrudnienia),
  4. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
  5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  6. oświadczenie kandydata ( własnoręcznie podpisane) lub zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
  7. referencje o ile kandydat posiada,
  8. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (własnoręcznie podpisane),
  9. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane),
  10. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 506 ze zm.)

 

 

Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim  lub przesłać pocztą na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 51, 78-540 Kalisz Pom.  w terminie do dnia 04.09.2020r. do godz. 15-tej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta do spraw księgowości”. Decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pom. Oferty złożone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie o terminie przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz o zakresie wiedzy jaką będzie obejmował test.

 

Uwaga:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

 1. Administratorem danych osobowych osób aplikujących jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, 78-540 Kalisz Pomorski, zwany dalej MGOPS.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w MGOPS w Kaliszu Pomorskim-  email: iodmgops@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe osób aplikujących do naboru przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na ogłoszone stanowiska pracy.
 4. Dane osobowe osób aplikujących do naboru nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Dane osobowe osób aplikujących do naboru nie będą przekazywane do państw trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Dane osobowe osób aplikujących do naboru będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.
 7. Osoba aplikująca do naboru posiada:

a) prawo dostępu do swoich danych,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) prawo do usunięcia danych osobowych.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 21-08-2020 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2020
Ostatnia aktualizacja: - 21-08-2020 13:14