Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Zapytanie ofertowe dotyczące poradnictwa w zakresie terapii uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kalisz Pomorski, dnia 29 grudnia 2020 r.

 

MGOPS.2.26.6.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2020

dotyczące:

 świadczenia usługi pn.: „Poradnictwo terapeutyczne  z zakresu terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

 

Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.) oraz na podstawie zarządzenia nr 6/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim z dnia 2 października 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia wykonawcy, który zapewni świadczenie powyższej usługi.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

ul. Mickiewicza 51

78-540 Kalisz Pomorski

NIP: 253-00-38-661

REGON: 003801870

tel./fax: (94) 361 60 90

e-mail: mgopsk@wp.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.) oraz na podstawie zarządzenia nr 6/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim z dnia z dnia 2 października 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy dostarczyć pocztą bądź osobiście do siedziby zamawiającego, tj.: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, ul. Mickiewicza 51, 78-540 Kalisz Pomorski albo przesłać na adres e-mail: mgopsk@wp.pl w terminie do 15.01.2021 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierającym wszystkie wymagane w nim informacje.

3. W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową, kurierską lub w inny sposób, oferta zostanie prawidłowo złożona, jeżeli wpłynie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt 1.

4. Otwarcie złożonych  ofert nie ma charakteru publicznego.

5. Zamawiający sporządzi protokół z postępowania oraz poinformuje wszystkich wykonawców o wynikach tego postępowania.

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

W przypadku złożenia oferty satysfakcjonującej Zamawiającego tj.: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie powyższej usługi, przygotowana przez Zamawiającego.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego w zakresie terapii uzależnień  i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (konsultacje terapeutyczne) w siedzibie Punktu Konsultacyjnego w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wolności 25 obejmującej pomoc i wsparcie:

 • Osobom i rodzinom, które mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, bez względu na dochód;
 • Osobom i rodzinom, dotkniętym przemocą domową a w szczególności, w których prowadzone jest procedura Niebieskiej Karty, bez względu na dochód;
 • Udzielanie porad na rzecz mieszkańców gminy Kalisz Pomorski  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu i wymagających wsparcia terapeutycznego;
 • Zapewnienie pomocy terapeutycznej w formie konsultacji indywidualnych dla osób doświadczających kryzysów życiowych związanych z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc w zakresie terapii uzależnień będzie kierowana do osób:

 • Młodych i dorosłych przeżywających problemy emocjonalne i rodzinne oraz dorosłych zmagających się z problemami związanymi z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem.
 • Doświadczających przemocy w rodzinie w związku z występowaniem problemu alkoholowego, szukających pomocy i wsparcia w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy;
 • Stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, szukających wsparcia w tym zakresie.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

33693330–7 Środki leczenie uzależnień 

Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, bez możliwości zlecania osobom trzecim, na podstawie umowy cywilno – prawnej (umowa zlecenia) w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin konsultacji dziennie w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r

Za jedną godzinę usługi psychologicznej uznaje się 45 min. zegarowych.

Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z Wykonawcą zastrzega sobie prawo do wydłużenia bądź skrócenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w szczególności
w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia oraz liczby godzin.

 

V. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Zakres zadań wskazany został w punkcie 2 niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający będzie ponadto wymagał od Wykonawcy:

 • przygotowania i przekazania zamawiającemu harmonogramu przyjęć, z uwzględnieniem iż konsultacje terapeutyczne mają być realizowane w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.
 • realizacji zadań wskazanych w przedmiocie zamówienia bezpośrednio,
 • przygotowania i przekazania Zamawiającego listy osób, które odbyły konsultacje oraz są umówione na kolejne terminy,
 • sporządzanie raportu oraz ewidencji czasu pracy w formie zaproponowanej przez Zamawiającego,
 • współpracy przedstawicielami instytucji Zamawiającego.

 

V. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zapewni Wykonawcy wszelkie dokumenty związane z realizacją konsultacji terapeutycznych.

 

VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe
 • posiadają pierwszy lub drugi stopień Studium Terapii Uzależnień
 • posiadają minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia indywidualnych konsultacji terapeutycznych,
 • posiadają ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy

 

VII.DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

 • Wypełniony formularz oferty (według załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),
 • Życiorys zawodowy z przebiegiem nauki, pracy zawodowej, informacji o odbytych szkoleniach, kursach, posiadanych umiejętnościach,
 • Wykaz doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych,
 • Kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego.

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy ocenie i porównywaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:

Cena-100% (maksymalnie 100 punktów)

obliczana wg wzoru:

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma  100 pkt

Cena = (Cena oferty najniższej) / (Cena oferty rozpatrywanej) x 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

X. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Seweryn Szymczyk  tel. (94) 361 60 90 lub +48 693 415 001.

 

XI. PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Oferta powinna mieć formę pisemną, zawierać datę sporządzenia oraz podpis (własnoręczny podpis) Wykonawcy. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną ( o ile dotyczy). Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane.

2. Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć:

 • Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
 • Życiorys zawodowy z przebiegiem nauki, pracy zawodowej, informacji o odbytych szkoleniach, kursach, posiadanych umiejętnościach,
 • Wykaz doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia indywidualnych konsultacji terapeutycznych,
 • Kserokopię dyplomów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego/uprawnienia do prowadzenia konsultacji terapautycznych.

3. Oferta powinna zawierać cenę wyrażoną w PLN, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, za jedną godzinę konsultacji obejmującą również koszty dojazdu.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Dokumenty złożone w języku obcym winny być dołączone i przetłumaczone na język polski oraz dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

IX. UWAGI KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego.

 

                                                                                                              Z poważaniem

             Katarzyna Biegańska-Pańczyk

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

          Społecznej w Kaliszu Pomorskim

Załączniki:

 • Formularz ofertowy,
 • Klauzula RODO

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 31-12-2020 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2020
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2020 11:36