Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Regulamin udzielania zamówień publicznych


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
O WARTOŚCI DO 14 000 EURO


§ 1.

1.    Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, zwanych dalej „zamówieniami”.
2.    Wartość zamówień określa się bez podatku od towarów i usług (VAT).


§ 2.

Udzielanie zamówień powinno być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych wydatków oraz w sposób umożliwiający terminowa realizację zadań.

§ 3.

 1. Zamówień udziela Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 3 000 zł, może udzielić samodzielnie zainteresowana komórka organizacyjna, pod warunkiem że jego udzielenie nie prowadzi do podziału zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów niniejszego regulaminu lub ustawy - Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku nie stosuje się postanowień §§ 4 - 9. Udzielenie zamówienia zgodnie z niniejszym ustępem potwierdza Kierownik MGOPS, akceptując fakturę lub rachunek zgodnie z odrębnymi regulacjami.

§ 4.

 1. Udzielenie zamówienia wymaga:

  1. sporządzenia wniosku o udzielenie zamówienia

  2. przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy,

  3. sporządzenia pisemnej umowy.

 2. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 3 000 zł, można nie przeprowadzać procedury wyboru wykonawcy i nie sporządzać pisemnej umowy.

 3. Jeżeli ze względu na szczególny charakter i rodzaj zamówienia uzasadnione jest udzielenie zamówienia konkretnemu wykonawcy, nie przeprowadza się procedury wyboru wykonawcy. Należy wówczas, jeżeli to możliwe, przeprowadzić negocjacje z wykonawcą w celu uzyskania jak najlepszych warunków zamówienia.

§ 5.

 1. Czynności określone w § 4 ust. 1 wykonuje komórka organizacyjna zainteresowana udzieleniem zamówienia. Po wykonaniu czynności zamówienie zostaje zatwierdzone przez Kierownika MGOPS.

 2. Przedstawienie do akceptacji i zatwierdzenia może następować oddzielnie dla poszczególnych czynności lub jednocześnie dla wszystkich czynności, według wyboru zainteresowanej komórki organizacyjnej.

§ 6.

Wniosek o udzielenie zamówienia powinien zawierać:

 1. określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,

 2. inne wymagania dotyczące zamówienia (np. termin lub sposób wykonania),

 3. szacunkową wartość zamówienia,

 4. uzasadnienie potrzeby udzielenia zamówienia

 5. informację czy w danym roku kalendarzowym udzielano zamówień tego samego rodzaju wraz z określeniem ich wartości,

 6. informację czy w danym roku kalendarzowym planuje się udzielenie zamówień tego samego rodzaju wraz z określeniem ich szacunkowej wartości.

§ 7.

  1. Procedura wyboru wykonawcy polega na rozeznaniu rynku potencjalnych wykonawców, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. W przypadku uzasadnionym wielkością lub rodzajem zamówienia, zamiast rozeznania rynku można przeprowadzić przetarg albo aukcję w trybie kodeksu cywilnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika MGOPS.

  3. Przetarg (aukcję) prowadzi zainteresowana komórka organizacyjna we współpracy z Kierownikiem MGOPS. Wynik przetargu (aukcji) albo ich zamknięcie bez dokonania wyboru wymaga akceptacji przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim.

§ 8.

   1. Rozeznanie rynku polega na uzyskaniu od co najmniej trzech wykonawców informacji o oferowanych przez nich warunkach wykonania zamówienia, zwanych dalej „informacjami”, z zastrzeżeniem ust. 2.

   2. Jeżeli uzyskanie informacji od więcej niż dwóch wykonawców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, można poprzestać na uzyskaniu informacji od dwóch wykonawców.

   3. Potwierdzeniem uzyskania informacji jest pismo, faks lub e-mail od wykonawcy, notatka służbowa z rozmowy telefonicznej lub wydruk ze strony internetowej. Dokumenty te powinny wskazywać nazwę i adres wykonawcy, przedmiot zamówienia, warunki wykonania zamówienia, a w szczególności cenę, a także nazwisko osoby udzielającej informacji lub adres strony internetowej.

   4. Spośród wykonawców, od których uzyskano informacje, zainteresowana komórka organizacyjna wybiera wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, oraz sporządza pisemne uzasadnienie wyboru.

§ 9.

    1. Umowę o udzielenie zamówienia zainteresowana komórka organizacyjna sporządza w uzgodnieniu z wybranym wykonawcą, a także z Kierownikiem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

    2. Wraz z akceptacją tekstu umowy Kierownik MGOPS nadaje umowie numer zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 05-08-2009 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Seweryn Szymczyk 17-08-2009 08:50