Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, ul. Mickiewicza 51, 78 – 540 Kalisz Pomorski

Forma zatrudnienia: umowa cywilno - prawna, umowa o pracę

Praca z rodziną jest organizowana przez gminę lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację  jego zadania. Zlecanie zadań ma się odbywać w trybie art. 25-35 Ustawy z dnia 12 marca  2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. Z 2009 r., Nr 175, Poz. 1362 z późn. zm.).

WYMAGANIA

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z  dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej

wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

ZAKRES PRACY

Głównym obowiązkiem asystenta rodziny będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek z terenu Gminy Kalisz Pomorski, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny będzie:

– współpracował z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

– pomagał rodzinie w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych,

– udzielał pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą,

– pomagał u edukował w kwestii racjonalnego zarządzania budżetem domowym,

– pomagał rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalnych, wspierał ich aktywność społeczną,

– motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny,

Ponadto do jego obowiązków należeć będzie:

– monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

– prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

– sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

– współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny prowadził będzie pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Asystent rodziny może wykonywać pracę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

Asystent rodziny musi posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej oraz powinien być otwarty na kontakt z ludźmi.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. List motywacyjny (podpisany odręcznie)

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

4. Kserokopia dowodu osobistego.

5. Oświadczenie o następującej treści:

„Ja, niżej podpisany/a oświadczam iż:

- nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona

- wypełniam obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu alimentacyjnego)

- nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe” (odręcznie podpisane).

6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny.

7. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz., 926, z późn. zm.)”(odręcznie podpisane).

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach.

Oferty należy składać w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00, lub za pośrednictwem (decyduje data wpływu do Ośrodka) do dnia 13 kwietnia  2012 r. na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, ul. Mickiewicza 51, 78 – 540 Kalisz Pomorski. dopiskiem na kopercie : Asystent rodziny – nabór.

Oferty, które płyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po dokonaniu oceny formalnej złożonych ofert, Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim dokona wyboru kandydata na stanowisko Asystenta Rodziny.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim  (http://www.bip.ops.kaliszpom.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, ul. Mickiewicza 51.

Podstawą prawną jest obowiązująca Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, Poz. 887).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 28-03-2012 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Seweryn Szymczyk 28-03-2012 14:34