Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Podstawowe informacje dotyczące Programu 500+

Zmiany w świadczeniu wychowawczym 500+  od 1 lipca 2019 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa           w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924) od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18-go roku życia – bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 Jakie zmiany?

- wprowadzenie 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu.

- wprowadzenie 3-miesięcznego terminu liczonego od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, któremu zostało przyznane świadczenie wychowawcze, na złożenie wniosku przez drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko. Prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

- wprowadzenie 3-miesięcznego terminu od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek                    o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznego dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

 • zmiana okresu świadczeniowego, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (z 1 października do 30 września roku następnego, na 1 czerwca do 31 maja roku następnego),
 • wprowadzenie przepisów regulujących sposób postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze (organ właściwy do którego został złożony wniosek o świadczenie wychowawcze, przekazuje wniosek wraz z dokumentami do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze).
 • wprowadzenie przepisów regulujących sposób postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze (organ właściwy przekazuje wydaną decyzję lub informację o przyznanym świadczeniu wychowawczym w raz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze w celu ich dalszej realizacji. Organ właściwy, ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, realizuje przyznane świadczenie wychowawcze bez konieczności wydawania kolejnej decyzji lub informacji)
 • likwidacja obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego               w drodze decyzji administracyjnej na rzecz prostszego rozwiązania, polegającego na wydawaniu informacji o przyznaniu świadczenia (w przypadku odmowy przyznania czy też uchylenia decyzji  o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie wydawana decyzja administracyjna). Osoba, której przyznane zostanie świadczenie wychowawcze, otrzyma informację przesłaną na adres poczty elektronicznej. Gdy adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można odebrać osobiście.
 • Po nowelizacji przesunięty został okres świadczeniowy i związany z nim okres składania wniosków. Dotychczasowe przepisy przewidywały, że rodziny składały wnioski o wszystkie świadczenia (świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego).
 • Od lipca 2019 roku wnioski będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.
 • Od 2021 roku będzie obowiązywał okres świadczeniowy od 1 czerwca do 31 maja. Za to wnioski będzie można składać już od 1 lutego (przez internet) oraz od 1 kwietnia (dodatkowo w formie papierowej – pocztą lub w siedzibie MGOPS Kalisz Pomorski.
 • Wzór wniosku
  https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego
 • Link do strony MRPiPS
  https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 03-03-2016 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Seweryn Szymczyk 22-01-2020 13:34