Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Statut Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Uchwała Nr VII/39/15

Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 26 marca 2015 r.

 

w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXX/168/2005 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim oraz uchwała Nr XVI/115/07 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr VII/39/15

Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 26 marca 2015 r.

 

Statut

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kaliszu Pomorskim

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną gminy i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami);

 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami);

 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami);

 4. niniejszego Statutu.

§ 2. Ośrodek jest jednostką budżetową. Terenem działania Ośrodka jest obszar Miasta i Gminy Kalisz Pomorski, a siedziba Ośrodka mieści się przy ul. Mickiewicza 51 w Kaliszu Pomorskim.

§ 3. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim oraz Burmistrz Kalisza Pomorskiego.

§ 4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim”.

Rozdział II

Cele i zadania

§ 5. Obowiązek wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej spoczywa na Ośrodku w zakresie ustalonym ustawami.

§ 6. 1. Ośrodek realizuje zadania gminy w zakresie pomocy społecznej:

 1. własne,

 2. zlecone;

2. Ośrodek koordynuje realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 7. Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują wszystkie zadania wymienione w art. 17 i art. 18 ustawy o pomocy społecznej.

§ 8. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw a powierzone do prowadzenia przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego:

 1. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

 2. Zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne gminy oraz dodatku energetycznego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

 3. Zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień jako zadania własne gminy.

 4. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako zadanie własne gminy.

 5. Wspieranie rodziny przezwyciężającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej oraz wspieranie pieczy zastępczej jako zadanie własne gminy.

§ 9. Ośrodek realizuje także zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z :

 1. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późniejszymi zmianami);

 2. ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 514 z późniejszymi zmianami);

 3. ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391 z późniejszymi zmianami);

 4. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późniejszymi zmianami);

 5. ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 225 z późniejszymi zmianami);

 6. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami);

 7. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

§ 10. W celu realizacji zadań gminy w zakresie pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 11. Ośrodek może zlecić innym podmiotom realizację określonych zadań w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

§ 12. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

§ 13. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za realizację zadań statutowych, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz.

§ 14. 1. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia Burmistrza wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań własnych i zleconych.

2. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 15. Kierownik Ośrodka jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka.

§ 16. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

 1. określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej;

 2. dobór kadry i podział zadań;

 3. sporządzanie planów pracy i nadzór nad ich realizacją;

 4. współpraca z Radą Miejską, komisjami Rady, samorządami mieszkańców, radami sołeckimi i sołtysami;

 5. dbanie o realizację zadań określonych w § 6 i § 7 oraz § 8 statutu;

 6. ponoszenie odpowiedzialności za opracowanie i realizację planów finansowo-rzeczowych;

 7. przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

 8. terminowe kierowanie spraw o zwrot nienależnych świadczeń do postępowania egzekucyjnego;

 9. tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.

§ 17. Do kompetencji Kierownika Ośrodka należy:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy;

 2. wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne;

 3. kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami;

 4. ustalenie w drodze umowy wysokości świadczonej pomocy przez osoby zobowiązane na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

 5. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników;

 6. nadawanie regulaminów organizacyjnych dla noclegowni, stołówki i ogniska.

§ 18. W czasie nieobecności Kierownika Ośrodka jego obowiązki przejmuje zastępca Kierownika Ośrodka. Burmistrz upoważnia zastępcę lub innego pracownika do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych gminy i własnych o charakterze obowiązkowym.

§ 19. 1. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej, o pracownikach samorządowych i Kodeks Pracy.

2. Pracownicy Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

§ 20. Strukturę organizacyjną Ośrodka szczegółowo określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika Ośrodka.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 21. Ośrodek prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 22. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan roczny finansowo - rzeczowy przyjęty przez Radę Miejską.

§ 23. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

§ 24. űródłami finansowania Ośrodka są:

 1. dotacje celowe z budżetu państwa,

 2. środki specjalne przekazywane przez osoby fizyczne i prawne w ramach pomocy charytatywnej;

 3. dotacje celowe z budżetu gminy zabezpieczające realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej;

 4. środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej.

§ 25. 1. Dokonywanie wypłat zasiłków odbywa się w banku prowadzącym obsługę Ośrodka oraz w kasie Ośrodka.

2. Zwrot wydatków za świadczenia odbywa się w kasie Ośrodka oraz bezpośrednio na rachunek bankowy Ośrodka.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 29-01-2020 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Seweryn Szymczyk 29-01-2020 10:34