Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Zapytanie ofertowe dotyczące poradnictwa psychologicznego (2)

Kalisz Pomorski, dnia 29 grudnia 2020 r.

 

MGOPS.2.26.4.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2020

dotyczące:

 świadczenia usługi pn.: „Usługa psychologiczna”

 

Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.) oraz na podstawie zarządzenia nr 6/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim z dnia 2 października 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia wykonawcy, który zapewni świadczenie powyższej usługi.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

ul. Mickiewicza 51

78-540 Kalisz Pomorski

NIP: 253-00-38-661

REGON: 003801870

tel./fax: (94) 361 60 90

e-mail: mgopsk@wp.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.) oraz na podstawie zarządzenia nr 6/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim z dnia z dnia 2 października 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy dostarczyć pocztą bądź osobiście do siedziby zamawiającego, tj.: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, ul. Mickiewicza 51, 78-540 Kalisz Pomorski albo przesłać na adres e-mail: mgopsk@wp.pl w terminie do 15.01.2021 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierającym wszystkie wymagane w nim informacje.

3. W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową, kurierską lub w inny sposób, oferta zostanie prawidłowo złożona, jeżeli wpłynie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt 1.

4. Otwarcie złożonych  ofert nie ma charakteru publicznego.

5. Zamawiający sporządzi protokół z postępowania oraz poinformuje wszystkich wykonawców o wynikach tego postępowania.

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

W przypadku złożenia oferty satysfakcjonującej Zamawiającego tj.: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie powyższej usługi, przygotowana przez Zamawiającego.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi psychologicznej w siedzibie Punktu Konsultacyjnego w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wolności 25 obejmującej:

1. Diagnozę problemów oraz zaburzeń występujących u osób z rodzin zagrożonych powstawaniem zjawisk patologicznych (alkoholizm, narkomania, przemoc domowa) oraz prowadzenie terapii w następujących obszarach: zaburzenia lękowe, PTSD, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno - buntownicze, zaburzenia zachowania, moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się, problemy psychologiczne/emocjonalne, problemy edukacyjno-wychowawcze, uzależnienie od komputera/internetu, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, itp);

2. Poradnictwo w zakresie dorosłych uzależnionych. Prowadzenie poradnictwa dla współuzależnionych i psychoedukacji.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

85121270 – 6 Usługi psychiatryczne i psychologiczne

Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, bez możliwości zlecania osobom trzecim, na podstawie umowy cywilno – prawnej (umowa zlecenia) w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin konsultacji dziennie w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r

Za jedną godzinę usługi psychologicznej uznaje się 45 min. zegarowych.

Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z Wykonawcą zastrzega sobie prawo do wydłużenia bądź skrócenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w szczególności
w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia oraz liczby godzin.

 

V. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Zakres zadań wskazany został w punkcie 2 niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający będzie ponadto wymagał od Wykonawcy:

 • przygotowania i przekazania zamawiającemu harmonogramu przyjęć, z uwzględnieniem iż usługi psychologiczne mają być realizowane w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.
 • realizacji zadań wskazanych w przedmiocie zamówienia bezpośrednio,
 • przygotowania i przekazania Zamawiającego listy osób, które odbyły konsultacje oraz są umówione na kolejne terminy,
 • sporządzanie raportu oraz ewidencji czasu pracy w formie zaproponowanej przez Zamawiającego,
 • współpracy przedstawicielami instytucji Zamawiającego.

 

V. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zapewni Wykonawcy wszelkie dokumenty związane z realizacją usługi psychologa.

 

VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe (kierunek psychologia)
 • posiadają pierwszy lub drugi stopień Studium Terapii Uzależnień
 • posiadają minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych,

 

VII.DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

 • Wypełniony formularz oferty (według załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),
 • Życiorys zawodowy z przebiegiem nauki, pracy zawodowej, informacji o odbytych szkoleniach, kursach, posiadanych umiejętnościach,
 • Wykaz doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych,
 • Kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego.

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy ocenie i porównywaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:

Cena-100% (maksymalnie 100 punktów)

obliczana wg wzoru:

Najkorzystniejsza cenowo oferta otrzyma  100 pkt

Cena = (Cena oferty najniższej) / (Cena oferty rozpatrywanej) x 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

X. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Seweryn Szymczyk  tel. (94) 361 60 90 lub +48 693 415 001.

 

XI. PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Oferta powinna mieć formę pisemną, zawierać datę sporządzenia oraz podpis (własnoręczny podpis) Wykonawcy. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną ( o ile dotyczy). Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane.

2. Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć:

 • Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
 • Życiorys zawodowy z przebiegiem nauki, pracy zawodowej, informacji o odbytych szkoleniach, kursach, posiadanych umiejętnościach,
 • Wykaz doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych,
 • Kserokopię dyplomów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego/uprawnienia do prowadzenia konsultacji psychologicznych.

3. Oferta powinna zawierać cenę wyrażoną w PLN, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, za jedną godzinę konsultacji obejmującą również koszty dojazdu.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Dokumenty złożone w języku obcym winny być dołączone i przetłumaczone na język polski oraz dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

IX. UWAGI KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego.

 

                                                                                                              Z poważaniem

             Katarzyna Biegańska-Pańczyk

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

          Społecznej w Kaliszu Pomorskim

Załączniki:

 • Formularz ofertowy,
 • Klauzula RODO

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 31-12-2020 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Seweryn Szymczyk 31-12-2020 11:28