Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Regulamin organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

Zarządzenie Nr 1 / 2009

Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;   z 2002 r.  Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113,      poz. 984,  Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806;   z 2003 r.  Nr 80, poz. 717,  poz. 1441,         Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r.  Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) ustalam:

 

Regulamin Organizacyjny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kaliszu Pomorskim

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwany dalej Regulaminem określa:

1)      Organizację Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2)      Zasady funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3)      Zakres działania Kierownika Ośrodka i poszczególnych stanowisk pracy Ośrodka.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)      Ośrodku – należy przez to rozumieć Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim.

2)      Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kalisz Pomorski.

3)      Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Miejska w Kaliszu Pomorskim.

4)      Kierowniku – należy przez to rozumieć odpowiednio Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim.

§ 3. Przedmiot działania, zarządzanie jednostką oraz gospodarkę finansową Ośrodka określa Statut Ośrodka nadany w drodze uchwały Rady.

 

Rozdział II

Organizacja Ośrodka.

§ 4. 1. Stanowiska kierownicze Ośrodka:

·        Kierownik

·        Główny Księgowy

2.      Samodzielne stanowiska pracy:

a)      Stanowisko starszego pracownika socjalnego (3 osoby)

b)      Stanowisko starszego inspektora ds. świadczeń społecznych

c)      Stanowisko inspektora ds. świadczeń społecznych i obsługi kasy

d)      Stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

e)      Stanowisko referenta administracyjnego i profilaktyki

f)        Stanowisko ds. księgowości ogólnej

g)      Stanowisko pracownika gospodarczego – ¾ etatu

h)      Stanowisko opiekuna środowiskowego (4 osoby)

i)        Stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej – ½ etatu

§ 5. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu.

 

Rozdział III

Zasady funkcjonowania Ośrodka.

§ 6. Ośrodek działa według następujących zasad:

1)     Praworządności,

2)     Służebności wobec społeczności lokalnej

3)     Racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym

4)     Jednoosobowego kierownictwa

5)     Planowania pracy

6)     Kontroli wewnętrznej

7)     Podziału zadań między samodzielne stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania

§ 7.  Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Ośrodka działają na podstawie i w granicach prawa oraz obowiązania są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 8. Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu zadań Ośrodka i swoich obowiązków są obowiązani służbie Gminie i Państwu.

§ 9. 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem.

2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

§ 10. 1. Jednoosobowe kierownictwo polega na jednolitości i służbowego podporządkowania podziałowi czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

2. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za realizację zadań.

§ 11. W Ośrodku działa kontrola wewnętrzna, której celem jest prawidłowości wykonywania zadań Ośrodka i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Ośrodka.

 § 12. 1. Samodzielne stanowiska pracy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej

2. Samodzielne stanowiska pracy są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

Rozdział IV

Zakres zadań Kierownika Ośrodka.

§ 13. 1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1)     Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz

2)     Prowadzenie bieżących spraw Ośrodka

3)     Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Ośrodka

4)     Dbanie o realizację zadań w zakresie pomocy społecznej (określonych w statucie § 8)

5)     Ponoszenia odpowiedzialności za opracowanie i realizacją planów finansowo – rzeczowych

6)     Przestrzeganie dyscypliny finansowej

7)     Współpraca z organami samorządu terytorialnego, Radą Miejską, stałymi komisjami Rady, samorządami mieszkańców, radami sołeckimi i sołtysami

8)     Tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka

§ 15. Do zadań głównego Księgowego należy:

1)      Opracowywanie projektu budżetu Ośrodka oraz zmian w projektach

2)      Wykonywanie obowiązków określonych przepisami prawa w zakresie rachunkowości, w tym opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w szczególności:

a)    zakładowego planu kont

b)    obiegu dokumentów (dowodów księgowych)

c)    zasad prowadzenia i rozliczania inwestycji

3)      Prowadzenia gospodarki finansowej Ośrodka zgodnej z obowiązującymi zasadami poprzez:

a)    Dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z zasadami wykonywania budżetu

b)    Przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych

c)    Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań

4)      Współdziałanie w sporządzeniu sprawozdawczości budżetowej.

5)      Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Kierownika.

 

Rozdział V

Podział zadań pomiędzy samodzielnymi stanowiskami pracy.

§ 16. Do wspólnych zadań samodzielnych stanowisk pracy należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy a w szczególności:

1)     Zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań

2)     Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych.

3)     Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej.

4)     Wykonywanie zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz aktów prawnych.

5)     Przygotowywanie sprawozdawczości, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań.

6)     Wykonywanie czynności związanych z ochroną danych osobowych.

7)       Wykonywanie czynności związanych z ochroną danych niejawnych.

8)     Wykonywanie czynności związanych z dostępem do informacji.

9)     Współdziałanie w zakresie udzielania zamówień publicznych.

10) Współdziałanie w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.

11) Podejmowanie działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej i BHP.

12) Współdziałanie w zakresie realizacji zadań obronnych, ochrony ludności i obrony. cywilnej w tym wynikających z Planu Operacyjnego  Funkcjonowania Gminy Kalisz Pomorski.

13) Przestrzegania zasad obowiązującej instrukcji kancelaryjnej prawidłowe stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt.

14) Prowadzenie rejestrów określonych przepisami prawa.

15) Usprawnienia własnej organizacji, metod i form pracy.

16) Wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Kierownika Ośrodka.

17) Wykonywanie zadań ujętych w zakresie czynności danego stanowiska.

18) Pracownicy usług opiekuńczych oraz pracownik świetlicy środowiskowej wykonują swoje zadania według szczególnych zakresów czynności.

 

Rozdział VI

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji.

§ 18. 1. Interesantów przyjmuje się w godzinach funkcjonowania Ośrodka, określonych na dany rok kalendarzowy zarządzeniem Kierownika, które podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń.

2. Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach wniosków, skarg i zażaleń w wyznaczonych terminach, które podaje się do publicznej wiadomo ścina tablicy ogłoszeń i zamieszczenie informacji w siedzibie Ośrodka.

§ 19. 1. Obsługa interesantów winna być rzeczowa i sprawna z zachowaniem zasad uprzejmości.

 2. sprawy winny być załatwiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Jeśli sprawa wymaga uzupełnienia dodatkowymi dokumentami, pomocy w niezbędnym zakresie udziela pracownik odpowiedzialny za załatwienie danej sprawy.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

§ 20. Szczegółowe zasady wynagradzanie pracowników Ośrodka i udzielania im świadczeń socjalnych regulują przepisy szczegółowe i oddzielne regulaminy – regulamin wynagradzania, regulamin funduszu socjalnego.

§ 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 05-08-2009 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Seweryn Szymczyk 05-08-2009 15:00