Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Regulamin


ZARZĄDZENIE NR 01/2004

Kierownika Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

W Kaliszu Pomorskim

Z dnia 23 marca 2004 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na podstawie art. 104 § 1 i 104 2 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999r. Nr 99, poz. 1152, z 2000r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081) - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam regulamin pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu

Pomorskim w brzmieniu określonym z załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejszy Regulamin Pracy wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podania go do

wiadomości pracowników.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Kaliszu Pom.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 01/2004

Kierownika Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kaliszu Pomorskim

z dnia 11.03.2004r.

REGULAMIN PRACY

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KALISZU POMORSKIM

I. Postanowienia wstępne

§ 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek wewnętrzny Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim oraz związane z tym obowiązki i prawa pracodawcy i pracowników.

§ 2. 1. Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich pracowników bez względu na rodzaj

wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów niniejszego regulaminu pełni Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. Pracodawca jest obowiązany zapoznać każdego pracownika , w tym również nowo przyjętego do pracy , przed dopuszczeniem do wykonywania pracy , z treścią niniejszego regulaminu , na dowód czego pracownik składa odpowiednie oświadczenie na piśmie wobec pracodawcy , które zostaje włączone do jego akt osobowych.

II. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika

§ 4. 1.W Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnia się pracowników dyspozycyjnych - zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych , przepisów wykonawczych i szczególnych.

 1. Kierownik Ośrodka, w ramach uprawnień kierowniczych wobec pracowników , ma prawo do wydawania pracownikom wiążących poleceń służbowych i zarządzeń dotyczących pracy , które nie powinny być sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę oraz do ustalania zakresu obowiązków , zadań i czynności pracowników i ich egzekwowania.

§ 5. Pracodawca jest obowiązany w szczególności :

1). zaznajomić pracowników podejmujących pracę z :

 • zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami ,

 • przepisami bhp i przeciwpożarowymi ,

 • przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych,

2). organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji ,

3). zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej ,

4). terminowo i prawidłowo wypłacać pracownikom wynagrodzenie ,

5). ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych ,

6). stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po raz pierwszy po ukończeniu szkoły warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,

7). stosownie do możliwości i posiadanych środków zaspakajać bytowe , kulturalne i socjalne potrzeby pracowników ,

8). stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

9). prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników , a w razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy wydać niezwłocznie pracownikowi świadectwo pracy ,

10). wpływać na kształtowanie zasad współżycia społecznego , poszanowania godności , dóbr osobistych pracowników oraz nie dopuszczać do jakichkolwiek dyskryminacji w stosunkach pracy ,

11). zapewnić pracownikom potrzebne narzędzia i materiały , jak również środki czystości,

12). w zależności od potrzeb organizować spotkania z pracownikami w celu omówienia spraw dotyczących pracowników i Ośrodka.

13).organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie ,

14).przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć , wiek, niepełnosprawność , rasę , religię , narodowość , przekonania polityczne , przynależność związkową , pochodzenie etniczne , wyznanie , orientację seksualną , a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy ,

15).informować pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy , a pracowników zatrudnionych na czas określony o wolnych miejscach pracy ,

16).przeciwdziałać mobbingowi , który oznacza działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi , polegające na długotrwałym i uporczywym nękaniu lub zastraszaniu pracownika , wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej , powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika , izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników ,

§ 6. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych , które dotyczą pracy , jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę .

Pracownik jest zobowiązany w szczególności do :

1). realizacji zadań wspólnych wynikających z regulaminu organizacyjnego ,

2). rzetelnego i efektywnego wykonywania powierzonych zadań ,

3). przestrzegania ustalonego czasu pracy ,

4). przestrzegania regulaminu i ustalonego w Ośrodku porządku ,

5). przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej ,

6). dbałości o dobro Ośrodka i ochrony jego mienia ,

7). przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych , jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową , określonych odrębnymi przepisami ,

8). przestrzegania zasad współżycia społecznego , w tym :

 • zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z przełożonymi i współpracownikami ,

 • zachowania grzeczności w kontaktach z interesantami ,

9). dbałości o porządek i czystość na stanowisku pracy i w jego sąsiedztwie i zabezpieczenia go po zakończeniu pracy ,

10). zachowywania się z godnością w pracy i poza pracą ,

11). dbałości o staranny i estetyczny ubiór , a w razie polecenia , noszenia na terenie Ośrodka identyfikatora lub wymaganego ubrania ,

12). rozliczenia się z Ośrodkiem w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

§ 7. Pracownik ma prawo :

 • do zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającymi z treści zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami ,

 • do wynagrodzenia za pracę ,

 • do wypoczynku w dniach wolnych od pracy oraz korzystania z urlopów wypoczynkowych i innych przerw ,

 • do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ,

 • do równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków ; dotyczy to w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu ,

III. Czas pracy

§ 8. 1.Czasem pracy jest czas , w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

 1. Czas pracy powinien być wykorzystany przez każdego pracownika wyłącznie na wykonywanie obowiązków pracowniczych (służbowych).

 2. Wyjście w czasie pracy poza teren Ośrodka w celu załatwienia spraw służbowych wymaga zgody pracodawcy i jest ewidencjonowane w rejestrze wyjść służbowych .

 3. Załatwianie spraw prywatnych, społecznych itp. powinno odbywać się poza godzinami pracy. Pracownik może załatwiać w godzinach pracy sprawy, o których mowa wyżej , pod warunkiem że otrzymał zgodę przełożonego. Za czas zwolnienia od pracy przysługuje pracownikowi wynagrodzenie tylko wtedy , gdy odpracował to zwolnienie. Odpracowanie to nie jest pracą w godzinach nadliczbowych. Zwolnienie od pracy , jak również jego odpracowanie jest ewidencjonowane w rejestrze wyjść prywatnych.

 4. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy , do której pracownik ma prawo wglądu.

§ 9. 1.Czas pracy pracowników samorządowych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 1- miesięcznym okresie rozliczeniowym .

2. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać

przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

3. Czas pracy pracowników będących osobami niepełnosprawnymi określają przepisy

szczególne.

 1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin

nieprzerwanego odpoczynku , a w każdym tygodniu pracy prawo do co najmniej 35

godzin nieprzerwanego odpoczynku , obejmującego oprócz niedzieli co najmniej 11

godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

5. Pracownicy , których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin ,mają

prawo do 20 minutowej przerwy w pracy , wliczanej do czasu pracy , na spożycie

śniadania. Przerwa ta nie może zakłócać normalnego toku pracy - obsługi interesantów.

§ 10. 1. Rozkład czasu pracy dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych obejmuje 5 dni pracy w tygodniu , tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 . Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy .

IV. Porządek w pracy

§ 12. 1. Pracownik winien stawić się do pracy w takim czasie , by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

 1. Przyjście do pracy pracownicy potwierdzają przez podpisanie listy obecności znajdującej się w gabinecie Kierownika Ośrodka..

 2. Formą kontroli wykorzystania czasu pracy są następujące dokumenty :

 1. lista obecności ,

 2. ewidencja poleceń wyjazdów (delegacji służbowych ) ,

 3. rejestr wyjść służbowych i prywatnych w godzinach pracy ,

 4. ewidencja zwolnień od pracy oraz okresów nieobecności w pracy.

§ 13. 1. W razie niemożności stawienia się do pracy , gdy przyczyna jest z góry znana , pracownik winien uprzedzić o tym pracodawcę przed dniem przewidywanej nieobecności.

 1. W razie niestawienia się do pracy pracownik obowiązany jest powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności. Zawiadomienia tego może pracownik dokonać osobiście , przez inną osobę , telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności , w tym poczty , i wówczas za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

 2. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust.1 może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi pracownikowi terminowe dopełnienie obowiązku określonego w tym przepisie , zwłaszcza jego obłożną chorobą, połączoną z nieobecnością domowników , albo z innym zdarzeniem losowym. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy.

§ 14. 1. Spóźnienie lub opuszczenie pracy usprawiedliwiają następujące przyczyny :

 1. czasowa niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika lub opieką nad chorym członkiem rodziny , pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy ,

 2. odosobnienie w związku z chorobą zakaźną , pod warunkiem przedstawienia decyzji właściwego inspektora sanitarnego,

 3. konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wielu do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka , przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza , pod warunkiem złożenia odpowiednio potwierdzonego pisemnego oświadczenia o tym fakcie ,

 4. imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez właściwy organ w sprawie powszechnego obowiązku obrony , przez organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego , sąd , prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia , pod warunkiem że na wezwaniu zostanie uczyniona adnotacja potwierdzająca stawienie się pracownika ,

 5. odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych , zakończone w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin , pod warunkiem że podróż odbywała się w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny oraz że pracownik złożył odpowiednie pisemne oświadczenie w tej sprawie,

 6. inne przyczyny określone w odrębnych przepisach.

 1. Pracownik ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w pracy , przedstawiając odpowiednie zaświadczenie , najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy po okresie nieobecności. W ten sam sposób pracownik usprawiedliwia spóźnienie do pracy.

§ 15. 1. Pracownicy są zobowiązani dbać o czystość i porządek na stanowisku pracy i w jego najbliższym otoczeniu. Po zakończeniu pracy są obowiązani do należytego

zabezpieczenia akt i dokumentów , pieczątek , przedmiotów i urządzeń będących na wyposażeniu Ośrodka , jak również zamknięcia pomieszczeń biurowych i

umieszczenia kluczy w przeznaczonej do tego celu gablocie , która znajduje się w

sekretariacie .

 1. Wprowadza się zakaz palenia tytoniu na terenie całego Ośrodka z wyjątkiem miejsca wydzielonego do tego celu , odpowiednio oznaczonego i wyposażonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 2. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie Ośrodka po spożyciu alkoholu jest zabronione . Na teren Ośrodka nie wolno wnosić alkoholu.

§ 16. 1. Pracownik może przebywać na terenie Ośrodka poza godzinami pracy lub w dniu wolnym od pracy w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika.

 1. Po zakończeniu pracy pracownik zobowiązany jest zgłosić swoje wyjście pracownikowi odpowiedzialnemu za zamknięcie budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 17. 1. W ramach odpowiedzialności porządkowej pracowników za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy , przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , przepisów przeciwpożarowych , a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy , pracodawca może stosować :

 1. karę upomnienia ,

 2. karę nagany .

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp i przeciwpożarowych , opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia , stawienie się w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy lub na terenie Ośrodka pracodawca może również stosować wobec pracownika karę pieniężną.

 2. Kara pieniężna zarówno za jedno przekroczenie , jak i za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającemu pracownikowi do wypłaty po dokonaniu ustawowych potrąceń z art. 87 § 1 pkt 1-3 kodeksu pracy.

Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Kara może być zastosowana po wysłuchaniu pracownika.

§ 18. Tryb nakładania kar porządkowych , ich przedawnienie , tryb odwoławczy od orzeczonej kary i uznanie kary za niebyłą regulują art. 108 - 113 kodeksu pracy.

V. Obsługa interesantów

§ 19. 1. Interesantów przyjmuje się w godzinach funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, określanych na dany rok kalendarzowy zarządzeniem Kierownika , które podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 1. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w sprawach wniosków , skarg i zażaleń w wyznaczonych terminach , które podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie informacji w siedzibie Ośrodka.

§ 20. 1.Obsługa interesantów winna być rzeczowa i sprawna z zachowaniem zasad uprzejmości .

 1. Sprawy winny być załatwiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

 2. Jeżeli sprawa wymaga uzupełnienia dodatkowymi dokumentami lub wniesienia opłaty skarbowej , pomocy w niezbędnym zakresie udziela pracownik odpowiedzialny za załatwienie danej sprawy.

 3. Pracownik odpowiedzialny jest za potwierdzenie otrzymania dokumentów (podania , wniosku , pisma itp.).

VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy , ochrona przeciwpożarowa

§ 21. 1. Pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przestrzeganie tych przepisów i zasad przez pracowników przez wydawanie stosownych poleceń , przez usuwanie uchybień i zapewnienie wykonania wszelkich zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy, w tym również społecznego inspektora pracy i lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

 2. Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym , które wiąże się z wykonywaną pracą , oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

§ 22. Pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zabezpieczyć ich przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.

Obowiązany jest w szczególności :

1). organizować pracę i stanowiska pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy ,

2). zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bhp i z przepisami o ochronie przeciwpożarowej , w tym celu prowadzić systematyczne szkolenie pracowników ,

3). kierować pracowników na badania lekarskie ,

4). dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego ,

5). dostarczać pracownikom odzież i obuwie robocze , środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej ,

6). wskazać i zapewnić pracownikom odpowiednio zabezpieczone miejsca na przechowywanie odzieży , obuwia roboczego ,własnego ubrania i wyposażenia osobistego oraz przydzielonych narzędzi pracy.

§ 23. 1. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych , a w szczególności pracownik jest obowiązany :

1). znać przepisy i zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej , brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

2). wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych ,

3). dbać o porządek i ład na stanowisku pracy , w tym również o stan powierzonych urządzeń i sprzętu ,

4). stosować środki ochrony zbiorowej, używać przydzielone środki ochrony indywidualnej , odzież i obuwie zgodnie z ich przeznaczeniem ,

5). poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich ,

6). niezwłocznie zawiadomić przełożonego o wypadku albo zagrożeniu życia i zdrowia oraz ostrzec współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia ,

7). współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.

 1. Zabrania się pracownikom :

1). uruchamiania i posługiwania się maszynami , urządzeniami i narzędziami nie związanymi bezpośrednio z wykonywaniem zleconych pracownikowi obowiązków i czynności ,

2). samowolnego demontowania, usuwania osłon i zabezpieczeń maszyn, urządzeń i narzędzi, jak również ich naprawy bez specjalnego upoważnienia pracodawcy .

§ 24. Pracodawca dopuści pracownika do wykonywania pracy , gdy posiada on wymagane kwalifikacje zawodowe , po odbyciu wymaganego szkolenia wstępnego w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej i po wyposażeniu w środki ochrony indywidualnej oraz ubranie i odzież roboczą.

§ 25. 1. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze przysługujące pracownikom na określonych stanowiskach pracy określa tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej , odzieży i obuwia roboczego oraz okresy ich użytkowania stanowiąca załącznik nr. 2 do regulaminu.

 1. Odbiór środków i przedmiotów wymienionych w ust.1 pracownik potwierdza na piśmie z obowiązkiem wyliczenia się z nich na zasadach odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone.

 2. Dopuszcza się używanie przez pracowników , za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, jeżeli spełnia ono wymogi bhp. Pracownikom używającym własnej odzieży i obuwia roboczego przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości odpowiadającej ich aktualnej wycenie oraz zwrot kosztów za pranie odzieży wykonywane we własnym zakresie.

 3. Pracodawca przydziela pracownikom środki higieny osobistej. Tabela norm przydziału środków do mycia i prania odzieży stanowi załącznik nr. 3 do regulaminu.

§ 26. 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom , pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

 1. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia , o którym mowa w ust.1 , pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia , zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

 2. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadku , o którym mowa w ust.1 i 2 , pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

VI. Postanowienia końcowe

§ 27. 1. Wynagrodzenie dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz ze wszystkimi przysługującymi dodatkami wypłaca się jeden raz w miesiącu ( z dołu ) w kasie Ośrodka w godzinach jego funkcjonowania - nie później niż w ostatnim dniu danego miesiąca. Jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy , wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

 1. Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych wraz ze wszystkimi przysługującymi dodatkami wypłaca się raz w miesiącu ( z dołu ) w siedzibie Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim w godzinach jego funkcjonowania - nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

 2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika lub osoby przez niego upoważnionej , albo na konto bankowe pracownika po uzyskaniu jego zgody na piśmie.

 3. Należności , które podlegają potrąceniu z wynagrodzenia określają art. 87 - 91 kodeksu pracy.

 4. Pracownik ma prawo wglądu w dokumenty , na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.

§ 28. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników samorządowych i udzielania im świadczeń socjalnych regulują przepisy szczególne i oddzielny regulamin funduszu świadczeń socjalnych.

§ 29. 1. Plan urlopów wypoczynkowych ustala się na początku roku - nie później niż do końca stycznia na każdy rok kalendarzowy i podaje się do wiadomości pracowników.

 1. Urlop wypoczynkowy udziela się pracownikowi zgodnie z rocznym planem urlopów .

 2. Pracownicy korzystają ze zwolnień od pracy na zasadach określonych w przepisach kodeksu pracy , w przepisach wykonawczych i szczególnych.

§ 30. 1. Funkcję pracodawcy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wykonuje Kierownik, a w razie jego nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Kierownika lub inną wyznaczoną osobę.

 1. Kierownik przyjmuje pracowników w sprawach wniosków , skarg i zażaleń na bieżąco w zależności od potrzeb.

§ 31. Przepisy regulaminu nie naruszają postanowień umów o pracę zawartych z poszczególnymi pracownikami .

§ 32. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy, przepisy wykonawcze do kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.

§ 33. 1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni , od dnia podania do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Ośrodku, tj. od dnia 1 kwietnia 2004 roku na czas nie określony.

 1. Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony w takim samym trybie, jaki został przewidziany dla jego wprowadzenia.

Maras Halina.

( podpis pracodawcy )

Załączniki do regulaminu :

 1. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem.

 2. Wykaz prac wzbronionych kobietom.

11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 20-03-2006 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-03-2006 12:06