Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Informacje ogólne

Informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalisz Pomorski – stypendia szkolne rok szkolny 2024/2025

Osoby uprawnione do ubiegania się o stypendium szkolne:

1) uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunki otrzymania stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 600 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty bądź oświadczenia potwierdzające dochód rodziny za miesiąc sierpień 2024 r. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Termin i miejsce składania wniosku o stypendium szkolne:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2024 r., a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2024 r.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa powyżej.

Wzór wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Osoby ubiegające się o stypendium szkolne zobowiązane są do przedłożenia oryginałów rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty na cele edukacyjne.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim z siedzibą przy ul. Mickiewicza 51 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15  lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany powyżej adres.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod nr telefonu  94 361 73 44 wewn.11.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 20-08-2019 16:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Iwona Seklecka-Szymczyk 17-06-2024 10:22