Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Zasady przyznawania usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Komu przysługują usługi opiekuńcze?

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Co obejmują usługi opiekuńcze?

 • Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, w tym m.in.:
  • zakup artykułów spożywczych i przemysłowych koniecznych do prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • przygotowywanie lub dostarczanie prostych posiłków według diety zaleconej przez lekarza albo pomoc przy przygotowywaniu posiłków;
  • pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie (o ile wymaga tego stan zdrowia), z zachowaniem dbałości o higienę żywności oraz czystość naczyń stołowych i kuchennych.
 • Opieka higieniczna nad podopiecznym i jego otoczeniem, w tym m.in.:
  • pomoc przy zakupie/zakup niezbędnych: artykułów spożywczych, artykułów gospodarstwa domowego bądź artykułów przemysłowych (ze środków finansowych podopiecznego);
  • utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie w czystości bielizny osobistej i pościeli, pomoc przy ubieraniu;
  • utrzymanie na bieżąco w czystości pomieszczeń najbliższego otoczenia (z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych) - mycie podłóg, odkurzanie, utrzymanie porządku w szafach, wynoszenie śmieci, mycie okien, wietrzenie pomieszczeń,
  • utrzymanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych;
  • utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego np. miednicy, kaczki, basenu, wanny, nocnika, sedesu;
  • utrzymanie w czystości sprzętu pomocniczego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie np. wózka inwalidzkiego, balkonika, podnośnika
  • pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej), bielizny pościelowej, ręczników oraz  odzieży podopiecznego (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie i odbiór z pralni;
  • niezbędne prasowanie odzieży i bielizny;
  • przynoszenie opału i palenie w piecu, wynoszenie popiołu;
  • toaleta (mycie ciała, mycie głowy, pielęgnacja jamy ustnej, pielęgnacja włosów/pomoc przy kąpieli/golenie, higiena paznokci rąk i nóg, czyszczenie protez zębowych);
  • pomoc przy ubieraniu się, zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
  • prześcielenie łóżka;
  • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych (odprowadzenie do toalety lub zakładanie i zmiana pielucho-majtek z uwzględnieniem czynności zapobiegających powstawaniu odleżyn i odparzeniu).
 • Zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza, w tym m.in.:
  • podawanie leków;
  • zamawianie wizyt lekarskich;
  • realizacja recept w aptece;
  • kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego (zwłaszcza w sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia podopiecznego).
 • Zapewnienie w miarę możliwości, kontaktów podopiecznego z otoczeniem:
  • podtrzymywanie kondycji psychofizycznej podopiecznego, np. zachęcanie do i towarzyszenie w aktywności fizycznej (np. spacery) i intelektualnej (np. rozmowy, czytanie prasy i książek, rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe);
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzgodnieniu z podopiecznym;
  • pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną.

Co obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze?

 • Uczenie i rozwijanie u podopiecznego umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, a zwłaszcza:
  • kształtowanie umiejętności: zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i funkcjonowania w społeczeństwie
  • motywowanie podopiecznego do aktywności, leczenia i rehabilitacji
  • prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi (np. dbałości o higienę i wygląd, wykonywanie czynności porządkowych i gospodarczych)
  • prowadzenie treningów społecznych (np. utrzymywania relacji z domownikami, w miejscu nauki, pracy, z sąsiadami, korzystania z usług różnych instytucji, organizacji czasu wolnego)
  • wspieranie i asystowanie w codziennych czynnościach życiowych
  • podejmowanie interwencji i pomoc rodzinie podopiecznego (np. kształtowanie właściwych relacji z chorym, niepełnosprawnym, samotnym członkiem rodziny, poradnictwo w sytuacjach kryzysowych, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne)
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (np. w uzyskaniu świadczeń społecznych, w wypełnieniu i dostarczeniu dokumentów)
  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (np. szukanie ofert pracy, pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych i zebraniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)
  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (np. nauka planowania budżetu, asystowanie przy zakupach i dokonywaniu opłat, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach).
 • Pielęgnację podopiecznego, jako element procesu leczenia, w tym pomoc w:
  • uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych
  • uzgadnianiu i pilnowaniu terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych i zabiegów medycznych
  • zamawianiu i kupowaniu leków w aptece, a także pilnowaniu przyjmowania leków (również monitoring ewentualnych skutków ubocznych ich przyjmowania)
  • dotarciu do placówek służby zdrowia i rehabilitacyjnych
  • w szczególnych przypadkach: zmiana opatrunków, mycie i pomoc w załatwianiu
 • Rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu podopiecznego zgodnie z zaleceniami lekarza, specjalisty rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, jak również współpraca ze specjalistami w psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-terapeutycznym wsparciu podopiecznego.

Jak uzyskać pomoc?

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony:

 • osobiście przez osobę zainteresowaną,
 • listownie,
 • telefonicznie,
 • przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

W ramach prowadzonego postępowania pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy oraz gromadzi niezbędne informacje i dowody poświadczające konieczność udzielenia pomocy.

Na podstawie zebranych przez pracownika socjalnego informacji i dokumentów, MGOPS wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu usług opiekuńczych, bądź o odmowie ich przyznania.

Decyzja w sprawie przyznania albo odmowy przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług specjalistycznych wydawana jest przez Ośrodek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wydając decyzję Ośrodek będzie się kierował zasadą, że osoba wymagająca opieki i wsparcia powinna w pierwszej kolejności oczekiwać jej od najbliższych.

Każda sprawa rozpatrywana jest przez Ośrodek indywidualnie.

Kto jest wykonawcą usług?

Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim.

Ile zapłacimy za usługi?

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, przyznając usługi opiekuńcze albo specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, wymiar, okres i wysokość odpłatności - w drodze decyzji administracyjnej.

Cena usług opiekuńczych:

 • Pełna stawka odpłatności za godzinę usług opiekuńczych od dnia 01 maja 2021 r. wynosi 38 zł.
 • Cenę jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania i wynika ona z umowy zawartej przez Ośrodek z podmiotami przyjmującymi zlecenie realizacji zadania w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania reguluje Uchwała nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2021/1313/) zmieniona uchwałą nr XXXIX/307/21 rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

 • przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza odpowiednio 150% i 125% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (tj. 528 zł na osobę w rodzinie, 701 zł na osobę samotnie gospodarującą),
 • przysługują również nieodpłatnie osobom powyżej 79-go roku życia,
 • odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ustala się według zasad określonych w poniższej tabeli:

Wskaźnik odpłatności w procentach ustalony od kosztu usługi za 1 godzinę

Dochód na osobę % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej wg art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla

osoby samotnie gospodarującej

osoby w rodzinie

2,5%

powyżej 150%-200%

powyżej 125%-200%

5%

powyżej 250%-300%

powyżej 200%-250%

10%

powyżej 300%-350%

powyżej 250%-300%

15%

powyżej 350%-400%

powyżej 300%-350%

30%

powyżej 400%-450%

powyżej 350%-400%

50%

powyżej 450%-500%

powyżej 400%-450%

100%

Powyżej 500%

Powyżej 450%

Szczegółowy zakres odpłatności za usługi opiekuńcze prezentuje poniższa tabela: 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Odpłatność przypadająca na osobę w rodzinie

przedział dochodu procentowy

przedział dochodu kwotowo

% odpłatności za godzinę usługi

wysokość odpłatności

od 01.05.2021 r.

do 125%

do 660,00 zł

bezpłatnie

powyżej 125%

do 200%

powyżej 660,00 zł do 1.056,00 zł

2,5%

0,95 zł

powyżej 200%

do 250%

powyżej 1.056,00 zł do 1.320,00 zł

5%

1,90 zł

powyżej 250%

do 300%

powyżej 1.320,00 zł do 1.584,00 zł

10%

3,80 zł

 powyżej 300%

do 350%

powyżej 1.584,00 zł do 1.848,00 zł

15%

5,70 zł

 powyżej 350%

do 400%

powyżej 1.848,00 zł do 2.112,00 zł

30%

11,40 zł

powyżej 400%

do 450%

powyżej 2.112,00 zł do 2.376,00 zł

50%

19,00 zł

powyżej 450%

powyżej 2.376,00 zł

100%

38 zł

Odpłatność przypadająca na osobę samotnie gospodarującą

 

do 150%

1.051,50 zł

bezpłatnie

powyżej 150%

do 250%

powyżej 1.051,50 zł do 1.752,50 zł

2,5%

0,95 zł

powyżej 250%

do 300%

powyżej 1.752,50 zł do 2.103,00 zł

5%

1,90 zł

powyżej 300%

do 350%

powyżej 2.103,00 zł do 2.453,50 zł

10%

3,80 zł

 powyżej 350%

do 400%

powyżej 2.453,50 zł do 2.804,00 zł

15%

5,70 zł

 powyżej 400%

do 450%

powyżej 2.804,00 zł do 3.154,50 zł

30%

11,40 zł

powyżej 450%

do 500%

powyżej 3.154,50 zł do 3.505,00 zł

50%

19,00 zł

powyżej 500%

powyżej 3.505,00 zł

100%

38 zł

Szczegółowych informacji dotyczących pomocy w formie usług opiekuńczych można uzyskać pod numerem telefonu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim: 94/361 73 44 wewn. 13 i 16.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 19-04-2021 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Biegańska-Pańczyk 19-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Seweryn Szymczyk 28-05-2021 11:03